Lạng Sơn: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 18/11/2020, 07:50 [GMT+7]
    Trong tháng 10, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 158-Ctr/TU ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư...
 
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
    Chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, buôn lậu, ma túy và tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm việc người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc. 
 
    Ban hành báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính tỉnh 9 tháng đầu năm 2020. 
                                                                                      Hồng Anh
.