Phú Thọ: Quan tâm thực hiện công tác phát hiện, xử lý tham nhũng

Thứ Tư, 18/11/2020, 05:02 [GMT+7]
    Từ năm 2015 đến nay, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả tích cực; tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo nội bộ, qua kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; qua hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan báo chí. Hằng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai công tác tự kiểm tra trong nội bộ về quy chế làm việc, các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiểm soát tài sản thu nhập... nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế. 
 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra tại tỉnh Phú Thọ
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra tại tỉnh Phú Thọ
    Qua hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát theo chức năng, nhiệm vụ: thường xuyên giám sát các lĩnh vực kinh tế - xã hội và phối hợp giám sát một số lĩnh vực có tính chất nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, như: Quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và các khoản đóng góp của nhân dân. Qua kết quả kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo... chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
 
    Kết quả phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp: Các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên; đánh giá đúng tình hình và cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục khuyết điểm, hạn chế, đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp có vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chưa phát hiện các vụ việc tham nhũng. 
 
    Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước hàng năm: Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, thành lập các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại 14 đơn vị.
 
    Trong 4 năm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra của tỉnh đã khởi tố, điều tra 42 vụ/63 bị can; trong đó, qua công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm 16 vụ/29 bị can, thu hồi tài sản tham nhũng 5 tỷ 575,9 triệu đồng; qua công tác nghiệp vụ của Cơ quan điều tra là 26 vụ/34 bị can, thu hồi tài sản tham nhũng 10 tỷ 209 triệu đồng.
 
    Từ năm 2016 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp ở tỉnh đã thực hành quyền công tố, kiểm sát đã tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng 44 vụ việc.
                                                                                       Lê Hiếu
.