Bộ Tài chính: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 16/11/2020, 06:05 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn chú trọng chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình gắn với cải cách hành chính trong tất cả các hoạt động, như: xây dựng chính sách, pháp luật, quy trình giải quyết công việc; thủ tục hành chính; dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; mua sắm, sử dụng tài sản, đầu tư xây dựng; công tác tổ chức, cán bộ; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.v.v..., bảo đảm đúng quy định của luật phòng, chống tham nhũng và pháp luật có liên quan, cả về nội dung và hình thức công khai. 
 
Một Hội nghị của Bộ Tài chính
Một Hội nghị của Bộ Tài chính
    Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 1.373 thông tư, thông tư liên tịch quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, cập nhật, bổ sung hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc, để quản lý chặt chẽ, hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí. 
 
    Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị của Bộ đã ban hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện lệch lạc, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành Tài chính. Trong thời kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính đã thực hiện 3.417 cuộc kiểm tra về quy tắc ứng xử, đã phát hiện 74 đơn vị với 86 trường hợp vi phạm quy định về quy tắc ứng xử, 
 
    Các đơn vị của Bộ Tài chính thực hiện luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác tổng cộng 74.206 lượt người, theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
 
    Bộ Tài chính đã ban hành và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hàng năm, trung, dài hạn về cải cách hành chính, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan; đẩy mạnh thực hiện đại hóa, áp dụng khoa học và công nghệ trong công tác quản lý, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”. Đã tích cực rà soát, phát hiện các cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính còn rờm rà, phức tạp hoặc có sơ hở dễ bị lợi dụng tham nhũng, bổ sung kịp thời, bảo đảm thủ tục giải quyết công việc đơn giản, rõ ràng, công khai, thống nhất và đúng pháp luật; giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC nhanh chóng và thuận lợi hơn, hạn chế tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với công chức, vừa rút ngắn được thời gian, giảm chi phí, vừa giảm được sai sót trong quy trình nghiệp vụ và ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Hàng năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương đầy đủ nội dung, đúng thời hạn quy định. Trong thời kỳ báo cáo, 100% cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định với tổng số 364.938 lượt người đã kê khai. 
                                                                                          Hồng Hải
.