Lào Cai: Chú trọng công tác cải cách tư pháp

Thứ Hai, 19/10/2020, 16:06 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2020, Tỉnh ủy Lào Cai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; ban hành Quyết định số 1441-QĐ/TU, ngày 20/02/2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai và chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020; tổ chức tuyên truyền và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp; công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm được duy trì; các trường hợp điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào Tòa án tuyên không phạm tội; qua đó, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người
 
Công an tỉnh Lào Cai hội đàm với Cục Công an châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
Công an tỉnh Lào Cai hội đàm với Cục Công an châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
    Sở Tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh văn bản triển khai thực hiện đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến đối với 55/59 dự thảo văn bản do các cơ quan  Trung ương và địa phương chủ trì biên soạn; tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt 1/2020; chỉ đạo thực hiện và quản lý tốt hoạt động trợ giúp pháp lý; tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý là 622 vụ, thực hiện tư vấn pháp luật xong 299/299 vụ việc, đại diện bào chữa xong 186/323 vụ việc; tỷ lệ giải quyết đạt 78% so với tổng số yêu cầu đã tiếp nhận.
 
    Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục củng cố, kiện tòa tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký Tòa án, hội thẩm nhân dân, chất hành viên; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ.
 
    Lực lượng Công an triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 18//3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an về tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Luật Tổ chức điều tra hình sự năm 2015. Hiện nay, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh có Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra và 09 cơ quan điều tra công an các huyện, thành phố.
 
    Ngành Kiểm sát tỉnh Lào Cai được hoàn thiện về tổ chức, bộ máy theo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014. Đến nay, có 12 phòng nghiệp vụ và 09 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị, thành phố.
 
    Tòa án nhân dân tiếp tục thực hiện Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 và các văn bản về tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tối cao. Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai duy trì bộ máy giúp việc, gồm: Văn Phòng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng và 03 Tòa án chuyên trách (Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính); tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và công dân khi giải quyết công việc tại Tòa.
 
    UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4365/QĐ-UBND về việc công bố 05 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh; phê duyệt 17 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 18 tổ chức hành nghề luật sư, cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng cho các tổ chức, cá nhân; hoạt động luật sư đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp được củng cố, tăng cường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
 
    Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại của các cơ quan tư pháp, chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường phối hợp chung trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm có yếu tố nước ngoài và khủng bố quốc tế. Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai duy trì, phối hợp với Cục Công an châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thiết lập đường dây liên lạc nhằm trao đổi thông tin, xử lý và giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự trên khu vực biên giới, thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuần tra song phương để ngăn chặn các vi phạm trên tuyến biên giới, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ của các bên.
Tuệ Minh
.