Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Năm, 18/06/2020, 12:13 [GMT+7]
    Ngày 17/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.
 
    Thực hiện Quyết định số 861/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, đồng thời nghiêm túc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được tiếp thu những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương với 96 điều, được sửa đổi khá toàn diện, bao gồm các nội dung cơ bản như: Những quy định chung; Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước…
 
    Đồng thời, Hội nghị cũng thông tin về một số vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian vừa qua do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Sau Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các đơn vị trực thuộc Bộ trong thực hiện phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, đề nghị các Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BTNMT ngày 04/11/2019 của Bộ TN&MT về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 phải được thực hiện thống nhất, đầy đủ trong các đơn vị trực thuộc Bộ, gắn việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với việc triển khai các văn bản pháp luật có liên quan; đặc biệt là 2 đơn vị xây dựng mô hình điểm là Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Môi trường.
 
    Bảo đảm quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng; dựa trên quan điểm cơ bản, lâu dài, lấy việc phòng ngừa là chính; việc phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng và cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi bao che, dung túng, tiếp tay can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Góp phần tích cực đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.
                                                                                        P.V
.