Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 14/05/2020, 17:44 [GMT+7]
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 07 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo (01 Nghị quyết chuyên đề; 02 Kế hoạch sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; 03 công văn và 01 báo cáo) về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; ban hành công văn kèm theo đề cương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng
    Tập trung nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; tình hình khiếu kiện của công dân trên địa bàn tỉnh, nhất là đơn thư về công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội các cấp; tình hình đưa công an chính quy về các xã, thị trấn; tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo; tình hình công nhân tại các khu công nghiệp; tình hình phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19; tình hình giải phóng mặt bằng tại một số dự án lớn tại các địa phương như: Tĩnh Gia, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn… kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo không để hình thành điểm "nóng" về an ninh, trật tự.
 
    Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung triển khai, thực hiện Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về kinh tế, chức vụ.
 
    Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đoàn rà soát Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước đối với các đơn vị rà soát trực tiếp năm 2019; thực hiện thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xác minh, điều tra, xử lý đối với một số vụ việc, vụ án diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Đã tiếp nhận và xử lý 68 đơn gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy (13 đơn khiếu nại, 25 đơn tố cáo, 30 đơn phản ánh, kiến nghị) trong đó: Thường trực Tỉnh ủy chuyển 55 đơn; Ban Nội chính tiếp nhận 13 đơn; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao tại ngày tiếp dân định kỳ hàng tháng.
Ban hành Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019.
                                                                                          Lê Hiếu
.