Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại tỉnh Bình Định

Thứ Năm, 16/11/2023, 08:10 [GMT+7]
    Chiều 15/11, Tại Trụ sở Tỉnh ủy Bình Định, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn, công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW, ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tham dự Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 2; các thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.
 
    Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh thuộc diện được kiểm tra.
 
    Thay mặt Đoàn kiểm tra số 2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC thành pháp luật của Nhà nước, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023, các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh Bình Định đã tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 947 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 291 nghị quyết, 626 quyết định) về thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC thành pháp luật của Nhà nước. Qua kiểm tra, rà soát hằng năm, đã kiến nghị HĐND và UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 176 văn bản; thay thế, bãi bỏ toàn bộ 362 văn bản. Nội dung các văn bản đã được thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế…Về rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với cá nhân và tập thể có sai phạm. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và xử lý nguồn tin tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.
 
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị
    Qua kiểm tra, nhận thấy cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bình Định đã cụ thể hóa, thể chế hóa tương đối đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong kỳ kiểm tra, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy có liên quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc; đồng thời ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động, văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC. HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị được kiểm tra đã ban hành nhiều văn bản QPPL và văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện các Luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và các văn bản QPPL trong các lĩnh vực được kiểm tra. Đồng thời quan tâm kiểm tra, giám sát thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản QPPL của địa phương trong lĩnh vực kiểm tra, đáp ứng yêu cầu PCTN,TC. 
 
 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 2 công bố dự thảo báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 2 công bố dự thảo báo cáo tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao, ghi nhận những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC thành pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã nhìn nhận, khắc phục.
 
    Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là một số nội dụng trọng tâm sau: (1) Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương gắn với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý, sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản, giám định tư pháp,… đồng thời thường xuyên rà soát, kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để PCTN,TC; (2) Tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bình Định đối với công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC thành pháp luật của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan của tỉnh thường xuyên rà soát, để sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền nghiêm cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để PCTN,TC; (3) Đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ một cách thường xuyên, liên tục để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm; (4) Quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chuyên trách làm công tác PCTN,TC đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; (5) Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện, giải quyết các kiến nghị, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra trong dự thảo báo cáo.
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Đoàn công tác tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu, làm rõ, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Ban Chỉ đạo.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Trưởng đoàn. Đồng chí khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ triển khai kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện ngay nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.  
Tạ Anh Hưng
.