Thanh Hóa: Tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 09/11/2023, 07:40 [GMT+7]
    Ngày 7/11, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự và chỉ đạo Hội thảo.  
 
    Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc và kỹ lưỡng, cuốn sách đã trả lời một cách đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về các câu hỏi: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới? Với bố cục ba phần, cuốn sách đã tổng hợp, phân tích sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt, kiên trì của đồng chí Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng luật pháp”; “Lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”; “Chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”; “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”; “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “Suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của tham nhũng”.
    
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
    Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức Hội thảo Khoa học về cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất lớn khi được tổ chức vào đúng dịp Kỷ niệm 106 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại; là việc làm thiết thực, để cán bộ, đảng viên cùng nhau trao đổi, làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, tại Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, Thanh Hóa là một trong những địa phương thành lập sớm nhất Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
    Tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội thảo tập trung thảo luận, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm; phân tích tư tưởng, quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta và giá trị của tác phẩm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; làm rõ giá trị của tác phẩm đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đánh giá, làm rõ thực trạng, những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khả thi để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. 
 
    Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tham luận đã làm sâu sắc hơn nội dung, quan điểm, tư tưởng mới trong tác phẩm; đi thẳng vào các vấn đề căn bản, cấp thiết. Thanh Hóa sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tổ chức thực hiện; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tính chủ động, tích cực, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                           Hồng Sơn
.