Cần Thơ: Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Thứ Ba, 07/11/2023, 06:51 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”, Chỉ thị số 27-CT/TU, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…
 
Tọa đàm đối thoại doanh nghiệp với chính quyền thành phố Cần Thơ
Tọa đàm đối thoại doanh nghiệp với chính quyền thành phố Cần Thơ
    Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị, địa phương, thống nhất nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện, đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; kịp thời khen thưởng, khuyến khích, động viên, bảo vệ người đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm những tập thế, cá nhân vi phạm.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ; trách nhiệm của tổ chức cá nhân về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ; các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chạy chức, chạy quyền.
 
    Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền, trách nhiệm được giao; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn; các hành vi chạy chức, chạy quyền và các hành vi tiêu cực khác trong công tác cán bộ đã được chỉ rõ tại Chương II Quy định số 114-QĐ/TW.
                                                                                   Nguyễn Hiên
.