Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông

Thứ Tư, 26/07/2023, 07:57 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Phiên họp thứ 5 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Phiên họp.
 
    Tại Phiên họp, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất  đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là: Ban hành các Chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2023 theo đúng định hướng của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đầy đủ, đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm…; tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, sử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; đã khẩn trương rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong đó: (xử lý 10 vụ việc/17 đối tượng có dấu hiệu sai phạm; khởi tố mới 04 vụ/07 bị can, khởi tố bổ sung 03 bị can liên quan đến hành vi tham nhũng; truy tố 04 vụ/09 bị can; xét xử 02 vụ/07 bị cáo liên quan đến tội tham nhũng).
 
    Sau 1 năm thành lập và hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  tỉnh đã từng bước được kiện toàn; hoạt động của Ban Chỉ đạo ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả… Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc được đẩy nhanh tiến độ; công tác phối hợp giữa các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến rõ nét.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị các nội dung tham mưu triển khai đầy đủ các Phiên họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu triển khai văn bản chỉ đạo của Trung ương, các Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các Thông báo kết luận, các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực phối hợp với các cơ quan, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giải quyết đối với nhiều vụ án, vụ việc...
 
    Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; từng bước thực hiện đúng quy trình công khai, minh bạch, nhất là đối với các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất; thu, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy định về định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; các vụ việc báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Tiếp tục triển khai các Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau các Phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các Thông báo kết luận, các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hồng Phước
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông)
.