Yên Bái: Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Tư, 08/03/2023, 06:52 [GMT+7]
    Thanh tra tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn về việc thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
 
    Theo đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cấp đến công chức, người lao động trong cơ quan. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh Yên Bái về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công khai số liệu dự toán và quyết toán theo đúng quy định trong hoạt động tài chính. Thực hiện mua sắm tài sản công theo quy trình đầu tư, mua sắm tại Luật Đấu thầu và các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước.
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Yên Bái
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Yên Bái
    Chú trọng công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập; lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quản lý và sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng. 
 
    Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra; 100% kết luận thanh tra được các đối tượng thanh tra nghiêm túc tổ chức thực hiện; tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt trên 90%.
 
    Cùng với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động thanh tra, kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cho cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.
                                                                                              Hương Giang
.