Lạng Sơn: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Chủ Nhật, 26/03/2023, 07:41 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
    Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
 
    Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đưa nội dung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm hằng năm; lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, để xem xét, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Bộ Chính trị; các kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, phòng, chống tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
    Nội dung của Kế hoạch bao gồm: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. (3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ. (4) Phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực. (5) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. (6) Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (7) Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
                                                                                               Kim Anh
.