Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Thứ Tư, 29/03/2023, 14:00 [GMT+7]
    Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa xuất bản được đông đảo bạn đọc đón đọc; tiếp tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Cuốn sách gồm các bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua, đồng thời nêu phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn tiếp theo. Đây là một cuốn sách rất có giá trị, đúc kết lại những bài phát biểu, bài nói chuyện, kể cả những chỉ đạo của Tổng Bí thư, thể hiện rõ được ý chí, nguyện vọng, đường lối mà Đảng ta đã, đang và sẽ triển khai. Những bài viết trong cuốn sách thể hiện tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của Tổng Bí thư về vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.
 
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay (ảnh Đặng Phước)
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay (ảnh Đặng Phước)
    Cuốn sách gồm 03 phần: Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; gồm bài tổng quan Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!; bốn bài phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022; nội dung phát biểu kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo do đồng chí làm Trưởng ban. Phần thứ hai gồm 14 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng từ những năm đầu đổi mới (1986) đến nay và tám bài về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có những bài được viết từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Phần thứ ba, tập hợp 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và các chính khách, học giả nước ngoài ủng hộ và thể hiện niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Một là, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta, đặc biệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay. Trước hết, tác phẩm là cẩm nang trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; thể hiện phương châm kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”, giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh với phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và hệ thống chính trị với sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân và bạn bè quốc tế.
 
    Hai là, tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra từ những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin, định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
 
    Ba là, tác phẩm khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động… do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng đã đúc kết, rút ra được nhiều bài học quý, có giá trị về lý luận và thực tiễn, trong đó có nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Bốn là, tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm. Sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất ý chí và hành động quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những suy nghĩ, trăn trở của Tổng Bí thư để có các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả.
 
    Năm là, tác phẩm khẳng định niềm tin, sự đồng tình ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.
 
    Cuốn sách cũng khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng, sự kết hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời chỉ ra phương châm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, trong đó giải pháp quan trọng là làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
                                                                                        Bắc Văn
.