Ninh Bình: Ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Thứ Năm, 23/02/2023, 07:22 [GMT+7]
    UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập, làm rõ tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập; việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Qua đó, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập, xác định tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, coi việc kê khai tài sản, thu nhập không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.
 
Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    Nội dung xác minh: Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong bản kê khai TSTN của người được xác minh tài sản, thu nhập; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; các nội dung khác có liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập nếu xét thấy cần thiết.
 
    Đối tượng xác minh: Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm thuộc quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền kiểm soát của các cơ quan Đảng theo Quy chế phối hợp giữa các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị). 
 
    Tiêu chí lựa chọn người được xác minh: Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó, trừ các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.
Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Văn bản số 2220/TTCP-C.IV ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và tình hình thực tế; năm 2023 tiến hành xác minh tài sản, thu nhập tại 08 cơ quan, đơn vị, trong đó tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm. Việc xác minh được thực hiện trong Quý IV năm 2023.
 
    Việc xác minh tài sản, thu nhập phải đảm bảo trình tự, thủ tục quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành kèm theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị, được tiến hành kịp thời, công khai, khách quan, trung thực. Qua kết quả xác minh, đánh giá được ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể đối với các vi phạm (nếu có) và đề xuất các giải pháp khắc phục đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng.
 
    UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung Kế hoạch.
                   Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.