Đồng Tháp: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 26/10/2022, 07:34 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở và chủ tịch Ủy ban nhân dân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được chỉ ra tại kết quả tổng kết, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan.
 
Mộ cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Một cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
    Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; đề cao sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, xây dựng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết của công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
                                                                                      Nguyễn Hiên
.