Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh

Thứ Hai, 17/10/2022, 06:50 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh vừa họp phiên thứ hai để thảo luận một số nội dung công việc thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  tỉnh, chủ trì Phiên họp. 
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  tỉnh đã đi vào hoạt động nghiêm túc; kịp thời ban hành các văn bản tạo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở bám sát quy chế làm việc, nhiệm vụ được phân công và chương trình, kế hoạch công tác năm, Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực , nhất là Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 3/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  2022”; Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 26/9/2022 triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 26/5/2022 tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề 08-NQ/TU ngày 10/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ tham nhũng, chức vụ. 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và chế độ; đôn đốc các cơ quan liên quan đẩy nhanh thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. 
 
    Các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Qua đó, góp phần giữ được địa bàn ổn định, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  tỉnh thống nhất tập trung đẩy mạnh chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là cấp huyện, cấp sở, ngành và cấp xã gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Trong đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Chỉ đạo đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, trọng tâm tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính công và công tác cán bộ; kiểm soát vật liệu đầu vào của các dự án đầu tư công; đầu tư trang thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục...
 
    Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực thông qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Nâng cao công tác phối hợp trong quá trình tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, đặc biệt lưu ý làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật còn tồn tại cũng như những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
                                                                                      Văn Hiếu
.