Đắk Nông: Một số kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 13/10/2022, 06:51 [GMT+7]
    Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và ban hành nhiều văn bản quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.
 
    Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tập trung xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu xúi giục, kích động tập trung đông người khiếu kiện; bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tham mưu kịp thời xử lý các vụ, việc; nắm chắc âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh, kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn vượt biên, xâm nhập trái phép. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của các cơ quan tư pháp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và trên tinh thần cải cách tư pháp.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh
    Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy Đảng, các cơ quan chức năng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tập trung xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu xúi giục, kích động tập trung đông người. Tăng cường bảo đảm an ninh nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
 
    Cùng với đó, quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại với dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn tỉnh.
                                                                                           P.V
.