Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2022

Thứ Ba, 04/10/2022, 08:35 [GMT+7]
    Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, chú trọng tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC). Nhờ đó, 9 tháng đầu năm 2022, công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều chuyển biến tích cực trên mọi mặt.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về PCTN, TC được cấp ủy các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC, nhất là những thông tin liên quan đến hoạt động và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC hai cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật PCTN, TC lồng ghép trong quá trình thực hiện và dự thảo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; qua công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương ban hành. 
 
Toàn cảnh Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Bình về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Toàn cảnh Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Bình về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các Ban Chỉ đạo về công tác PBGDPL tỉnh xây dựng, ban hành nhiều văn bản có lồng ghép chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN, TC; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tuyên truyền PCTN, TC, nhất là trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-BNCTU, 17/02/2022 tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác nội chính đảng giai đoạn 2022-2025; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong các đoàn kiểm tra, giám sát, rà soát do Ban chủ trì tổ chức thực hiện; trong các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP; chủ trì tổ chức thực hiện viết, tiếp nhận, dẫn nguồn 136 tin, bài, ảnh đăng trên Chuyên trang PCTN thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Bình; viết, tiếp nhận, dẫn nguồn 171 tin, bài, ảnh đăng trên Trang tin Nội chính Quảng Bình và nhiều tin, bài trên Trang tin Nội chính Trung ương, Tạp chí Nội chính Trung ương, các Tạp chí, báo trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về PCTN, TC của tỉnh nhà... Có thể thấy, việc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh, nhất là kể từ khi thành lập BCĐTW về PCTN, TC, BCĐ PCTN, TC tỉnh đến nay đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân nhân, góp phần làm rõ tầm quan trọng của công cuộc đấu tranh PCTN, TC đối với việc giữ vững ổn định chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh ban hành 08 báo cáo; 05 công văn; 03 kế hoạch; 02 chương trình; 01 quyết định; 01 bài phát biểu; 01 quy định và 01 quy chế hoạt động nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung trong công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh. Chất lượng các văn bản tham mưu của Ban luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ PCTN, TC tỉnh đánh giá cao, kịp thời, đảm bảo các quy định, bám sát và phù hợp với thực tiễn địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp
    Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện 02 kế hoạch, 01 quyết định; Ban Chỉ đạo 1389 tỉnh ban hành 01 báo cáo, trên cơ sở đó để Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trong tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện công tác PCTN, TC tại đơn vị mình.
 
    Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể, đồng bộ trong chương trình/kế hoạch phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực là cách làm hiện nay của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong 9 tháng vừa qua. Nổi bật là 100% cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện và niêm yết công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động trong đơn vị theo quy định của pháp luật về PCTN, TC, các văn bản khác có liên quan theo các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và Nhân dân tham gia quản lý, giám sát, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ trong quá trình thi hành công vụ, nhiệm vụ. Toàn tỉnh đã có 28/36 cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022; đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 306 trường hợp theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh đã tổ chức công bố Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện năm 2021; ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện và tiến hành kiểm tra công tác CCHC nhằm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị nhằm phát hiện những tồn tại và có các giải pháp kịp thời khắc phục. 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định; đồng thời, hiện nay Thanh tra tỉnh đang tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định số 627/QĐ-TTr, ngày 08/8/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc xác minh tài sản, thu nhập hằng năm. Hiệu quả trong công tác phòng ngừa tham nhũng thời gian qua của tỉnh còn có sự tham gia vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; doanh nghiệp, hội doanh nghiệp tỉnh, hiệp hội ngành nghề; cơ quan báo chí, nhà báo; ... nhất là sự đồng thuận và ủng hộ cao của Nhân dân trên địa bàn.
 
    Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy các cấp quyết liệt chỉ đạo tăng cường thực hiện; các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh theo dõi, chỉ đạo và các vụ án, vụ việc do Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC chỉ ra. 
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát, giám sát được chú trọng thực hiện; toàn Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 409 cuộc thanh tra, với 54 cuộc thanh tra hành chính và 355 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 7.839 triệu đồng; 1.068 quyết định quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành đối với 185 tổ chức, 883 cá nhân. Cùng với đó,  ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
 
    Có thể nói, 9 tháng đầu năm 2022, công tác phòng ngừa tham nhũng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Bình triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC; vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; do cơ chế, chính sách, thể chế về pháp luật chưa đồng bộ.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.