Lai Châu: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Thứ Ba, 13/09/2022, 07:55 [GMT+7]
    Thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. 
 
    Thực hiện Kế hoạch kiểm soát tham nhũng trong khu vực công giai đoạn 2022-2025, các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCP, ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 1390/KH-UBND, ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; ban hành quy định các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, phương tiện làm việc, tài sản công. Bảo vệ và tạo điều kiện cho người phát hiện, tố giác, tố cáo, phản ánh hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.
 
Tọa đàm Phân tích Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tỉnh Lai Châu
Tọa đàm Phân tích Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tỉnh Lai Châu
    Tích cực tuyên truyền, phổ biến về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về PCTN, trọng tâm là Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59 ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 130 ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, Chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724 ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
 
    Thực hiện xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm công tác tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thường xuyên giám sát, kiểm tra phòng ngừa, ngăn chặn hành vi người dân và doanh nghiệp phải chi tiền ngoài quy định trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, tiếp nhận và xử lý kịp thời những khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân về các vụ việc tham nhũng; công khai báo cáo kết quả công tác PCTN hàng năm, các kết luận thanh tra, kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân giám sát. Xử lý nghiêm và kịp thời các khiếu nại, tố cáo, tin báo phản ánh tham nhũng, các vụ việc tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
 
    Tăng cường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân phát huy vai trò giám sát, tố giác, tố cáo hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực, tham nhũng trong khu vực công.
 
    Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện văn hóa công vụ, cụ thể về: Tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, đạo đức, lối sống, trang phục... của đội ngũ công chức, viên chức. Qua đó, hình thành phong cách, lề lối làm việc của công chức, viên chức bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả trong thực thi công vụ; đồng thời ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
                                                                                           P.V
.