Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Tư, 10/08/2022, 07:55 [GMT+7]
    Trong giai đoạn 2016-2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 
    Tiếp tục tăng cường việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban cán sự Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Quyết định số 145/CTr/BCSĐTNMT ngày 02/02/2017 của Ban cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường); Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ rệt về cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. 
 
Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường
Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường
    Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 48 cuộc thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hoặc có nội dung liên quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, có 22 cuộc thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 26 cuộc thanh tra có nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban hành 214 kết luận đối với 604 đơn vị; tổng vi phạm về kinh tế liên quan đến tiền và tài sản quy thành tiền là 295,5 tỷ đồng, trong đó: Số cuộc thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 22 cuộc với tổng vi phạm kinh tế là 2 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 314 triệu đồng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý số tiền là 1,7 tỷ đồng. Số cuộc thanh tra có nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 26 cuộc với tổng vi phạm kinh tế là 293,5 tỷ đồng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý số tiền 32,3 tỷ đồng; hoàn trả cho đối tượng thanh tra 146 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 13 tổ chức và 18 cá nhân.
 
    Nội dung thanh tra đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn như tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư, khai thác trái phép khoáng sản; tăng cường thanh tra đột xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động này.
 
    Qua thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2016-2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử lý 4.661 số tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 794 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 150.562 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 803 triệu đồng.
 
    Cùng với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tiếp công dân là 2.455 lượt với 5.922 người (trong đó 343 đoàn đông người). Số lượng đơn thư khiếu nại của công dân đã tiếp nhận và giải quyết ngày càng giảm dần (năm 2021 giảm so với năm 2020 là 28%). Tăng cường giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai phức tạp, đông người, tồn đọng, kéo dài; quan tâm giải quyết đối với các vụ việc mới phát sinh, đảm bảo ổn định trật tự, chính trị, xã hội tại các địa phương.
                                                                               Nguyễn Sự
.