Đồng Tháp: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng năm 2022

Thứ Hai, 01/08/2022, 13:50 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và trong nội địa ổn định, các cơ quan nội chính đã phát huy vai trò tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực; công tác đối ngoại, ngoại giao được tăng cường, tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới ngày càng thắt chặt. Bảo vệ tuyệt đối an toàn  các hoạt động chính trị, các ngày Lễ lớn trên địa bàn Tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nội chính phối hợp tốt trong tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, kịp thời báo cáo các chuyên đề, tổ chức sơ kết, tổng kết 15 văn bản của Trung ương và ban hành 11 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. 
 
    Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được tăng cường, nổi bật là, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 3,89%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt tỷ lệ cao 98,27%; không để hình thành băng, nhóm hoạt động có tổ chức, giải quyết kịp thời vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường được tập trung giải quyết tốt.
 
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh phát biểu tại Hội nghị
    Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến tích cực, kịp thời phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, theo đó số kháng nghị, kiến nghị được chấp nhận vượt chỉ tiêu của Ngành, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Hoạt động xét xử chú trọng đổi mới, các phiên tòa đều được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật về tố tụng và tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà; công tác hòa giải, đối thoại tại Toà án đạt kết quả khả quan, hòa giải thành, đối thoại thành 717 vụ việc, chiếm tỷ lệ 48,9%, tổ chức 09 phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết của Quốc hội.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, qua dự thảo Báo cáo và thảo luận tại Hội nghị, những hạn chế, khuyết điểm đã được thẳng thắn, chỉ ra đó là: tiến độ giải quyết kiến nghị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.Việc phối hợp giữa các ngành, địa phương báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến có lúc còn chậm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vẫn còn hạn chế so với yêu cầu; trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phân, đảng viên chưa cao.Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nội chính khắc phục khó khăn, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ và tập trung thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo đã nêu, trọng tâm là: Triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương của Đảng, phát luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là các kết luận của Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy. Quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng cán bộ ngành nội chính vững về chính trị, chuẩn về chuyên môn; kịp thời tuyển dụng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo biên chế được giao. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân phải được tổ chức chu đáo, khoa học. Lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022, nhất là các chỉ tiêu trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thu hồi tài sản tham nhũng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát siết chặt kỷ cương, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quna tâm, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
Yến Ngọc
(Ban Nội chính Tỉnh ủy  Đồng Tháp)
.