Cao Bằng: Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

Thứ Hai, 08/08/2022, 07:38 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm,  với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành chức năng, công tác quản lý nhà nước về tín ngường, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
    Các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời các nhu cầu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp trong công tác tôn giáo. Theo đó, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được công nhận cơ bản tuân thủ pháp luật. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
 
Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Cao Bằng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Cao Bằng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
    Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, theo đúng Hiến chương, Điều lệ của các tổ chức tôn giáo. Việc tuân thủ các thủ tục hành chính, các nhu cầu tôn giáo cơ bản được các tổ chức tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật.  Các chức sắc, chức việc, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Các lễ hội truyền thống của tôn giáo được tổ chức thuần túy, cơ bản theo nội dung chương trình đã đăng ký, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19…
 
    Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 22-KL/TW, ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng theo Hướng dẫn số 02-HD/BDVTW, ngày 29/6/2022 của Ban Dân vận Trung ương về xây dựng, quản lý và phát huy vai trò cốt cán đặc thù trong tôn giáo; ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh mới tại cơ sở theo quy định của pháp luật; tổ chức thăm, động viên, chúc mừng chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo.
 
    Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo, tham mưu về công tác tôn giáo, nhất là cấp cơ sở và cấp huyện về kiến thức, kỹ năng tham mưu, kiến thức quản lý về công tác tôn giáo, hoạt động tôn giáo. Góp phần quan trọng phát huy tinh thần thi đua yêu nước của tín đồ, tăng cường đoàn kết lương - giáo, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                                                                               Kim Anh
.