Hà Giang: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Tư, 03/08/2022, 07:35 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, công chức, viên chức và trong nhân dân bằng nhiều hình thức. 
 
Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Hà Giang
Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Hà Giang
    Đồng thời, triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, chú trọng công khai, minh bạch những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, thực hiện tốt quyền tự chủ về tài chính, biên chế và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành được 37 văn bản định mức, tiêu chuẩn, chế độ mới; bãi bỏ 5 văn bản cũ không còn phù hợp; tiến hành được 12 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch được 68 vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, việc chuyển đổi được tiến hành theo kế hoạch, công khai, đúng trình tự, thủ tục quy định.
 
    Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng đã phát hiện 6 vụ/12 bị can (3 bị can là đảng viên thuộc diện cấp tỉnh quản lý, 4 bị can là đảng viên thuộc diện cấp huyện quản lý, 5 bị can là đảng viên thuộc diện cấp xã quản lý), trong đó: Khởi tố 6 vụ/10 bị can và khởi tố mới 6 bị can trong 3 vụ án đã khởi tố từ năm 2021.
 
    Thụ lý, điều tra án tham nhũng 13 vụ/18 bị can, trong đó: Kỳ trước chuyển sang 9 vụ/8 bị can; khởi tố mới 6 vụ/10 bị can. Kết quả: Đang điều tra, giải quyết 8 vụ/9 bị can, kết luận điều tra đề nghị truy tố 5 vụ/9 bị can; tạm đình chỉ điều tra 1 vụ/ 4 bị can. Số tiền thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng (các vụ án đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố), đã thu hồi hơn 1,47 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,98%.
                                                                               P.V
.