Kon Tum: Xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 14/05/2022, 07:57 [GMT+7]
    Quý I/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công khai, minh bạch, xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 15 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính toàn tỉnh là 1.762 (trong đó, cấp tỉnh là 1.441 thủ tục hành chính, cấp huyện là 221 thủ tục hành chính, cấp xã là 100 thủ tục hành chính, chung 3 cấp là 25 thủ tục hành chính). Số thủ tục hành chính đã được phê duyệt quy trình nội bộ là 1.753/1.762 thủ tục hành chính. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường hiện còn thiếu 9 quy trình nội bộ đối với 9 thủ tục hành chính mới được công bố tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 và đang hoàn thiện để trình phê duyệt. Số TTHC đã công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia là 1.762/1.762 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 100%).
 
Kon Tum chú trọng xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Kon Tum chú trọng xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, theo danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 1.328/1.441 thủ tục hành chính (đạt 93,78%), tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là 221 thủ tục hành chính (đạt 100%), tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ thủ tục hành chính ngành dọc được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp theo danh mục được phê duyệt đạt 100%. Toàn tỉnh đã có 417 thủ tục hành chính liên thông (trong đó, 300 thủ tục hành chính liên thông cùng cấp, 117 thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp) được triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận công việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 1/1/2022, bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đã phê duyệt phương án và danh mục thủ tục hành chính thí điểm thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh với 23 thủ tục hành chính (trong đó, cấp tỉnh 19 thủ tục hành chính, cấp huyện 4 thủ tục hành chính).
 
    Quý I/2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là 77.289 hồ sơ (trong đó, 6.087 hồ sơ trực tuyến, 71.202 hồ sơ trực tiếp và bưu chính, 6.417 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang); đã giải quyết 69.323 hồ sơ (trong đó, 65.039 hồ sơ đúng và sớm kỳ hạn, đạt 93,82%); có 4.284 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu là do thao tác kết thúc không kịp thời so với bản giấy; có 6.888 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, nguyên nhân là do thời gian triển khai báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống báo cáo Chính phủ chưa đến thời hạn gửi báo cáo, nên tỉnh chưa có số liệu đầy đủ về công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
    Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tính đến hết quý I/2022, tổng số dịch vụ công trực tuyến đã được cập nhật, cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.258 thủ tục hành chính (trong đó, 196 thủ tục hành chính mức độ 3 và 1.062 thủ tục hành chính mức độ 4), đạt 71,39%; cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 1.020 TTHC dịch vụ công trực tuyến (trong đó, 163 thủ tục hành chính mức độ 3 và 857 thủ tục hành chính mức độ 4), đạt 81,08%. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 77.289 hồ sơ thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, trong đó 6.087 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chưa bao gồm số liệu hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống của bộ ngành, như vậy tỷ lệ tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến so với tổng số hồ sơ trực tiếp và trực tuyến là 7,87%.
 
    Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; kết nối dịch vụ công trực tuyến cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh đã có 148 đơn vị, địa phương (trong đó, 20 đơn vị cấp tỉnh, 26 đơn vị cấp huyện và 102 đơn vị cấp xã) có TTHC được kết nối sử dụng biên lai điện tử trong thanh toán phí lệ phí. Cụ thể, quý I/2022, toàn tỉnh đã phát sinh 2.652 giao dịch với tổng số tiền thanh toán trực tuyến trên 5,8 tỷ đồng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chú trọng xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tránh phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
                                                                               Hương Giang
.