Điện Biên: Nâng cao thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Sáu, 13/05/2022, 07:56 [GMT+7]
    Từ năm 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt được kết quả tích cực. 
 
    Theo đó, để thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND tỉnh Điện Biên đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản theo đúng thẩm quyền kịp thời, đảm bảo đúng hiệu lực thi hành, tính phù hợp, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, kinh tế - xã hội. Bước sang năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt 12.473 tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2020, công tác xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với nhiều nhà đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh
    Giai đoạn 2016-2021, nhiệm vụ thu dự toán đều hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán được giao với tổng số thu Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2021 là 7.523.442,5 triệu. Về tiết kiệm chi giai đoạn 2016-2021 đã tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương là 495.991 triệu, tiết kiệm chi công tác phí, hội nghị để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 44.827 triệu đồng. Đối với công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, đã kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm, thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN). 
 
    Việc lập, thẩm định, giao kế hoạch vốn được thực hiện tuân thủ thời gian quy định của pháp luật, định hướng đầu tư đúng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Giai đoạn 2021-2026 tỉnh Điện Biên đã được giao tổng số vốn đầu tư công trung hạn là 12.866,43 tỷ đồng trong đó vốn trong nước là 12.061,27 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 805,160 tỷ bao gồm: Vốn cân đối NSĐP là 5.271,550 tỷ đồng; Vốn NSTW là 7.594,880 tỷ đồng. Ngoài ra tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với các dự án đầu tư khởi công trong giai đoạn 2017-2020 theo tinh thần của Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ. Về cơ bản các dự án đầu tư trong giai đoạn 2016-2021 thực hiện đảm bảo thời gian đầu tư theo quy định, các dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, từng bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, lãng phí. Công tác thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Kết quả đạt được qua công tác thẩm định các dự án đầu tư đã tiết kiệm chi NSNN tổng cộng 119.797 triệu đồng.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn một số hạn chế, đó là: Hiệu quả sử dụng vốn chưa cao do công tác giải phóng mặt bằng chậm; công tác quyết toán vốn đầu tư còn tồn đọng; sử dụng ngân sách, kinh phí ngân sách Nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định của Nhà nước. Công tác phòng ngừa, tự kiểm tra, thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên, hoạt động chưa hiệu quả, xử lý còn thiếu kiên quyết… 
                                                                                        Kim Anh
.