Ban Tôn giáo Chính phủ: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Thứ Sáu, 06/05/2022, 06:01 [GMT+7]
    Ban Tôn giáo Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Nội vụ về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Nâng cao ý thức, vai trò của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của cơ quan trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.
 
Một Hội nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ
Một Hội nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ
    Nội dung của Kế hoạch bao gồm: (1) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các hình thức hiệu quả; (3) Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ; (4) Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong đó tập trung thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 954/KH-BNV ngày 10/3/2021 của Bộ Nội vụ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; (6) Thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2022 theo kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Ban.
 
    Giao Vụ Pháp chế - Thanh tra chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban theo quy định.
                                                                                     Kim Huệ
.