Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ Bảy, 07/05/2022, 07:07 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; rút ra những vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng để có hướng khắc phục, chấn chỉnh và có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong năm 2022 và các năm tiếp theo; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; bảo đảm chất lượng thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu trong công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 
 
    Nội dung đánh giá gồm: (1) Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; (2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng. 
 
    Các nhóm tiêu chí đánh giá gồm: (1) Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; (2) Tiêu chí đánh giá phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; (3) Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng; (4) Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng.
                                                                                    Mạnh Hùng
.