Lâm Đồng: Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Thứ Sáu, 29/04/2022, 07:20 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
 
    Mục tiêu của Chương trình là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể (giao thành chỉ tiêu) liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
    Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó chú trọng việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc, trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách Nhà nước cấp kinh phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
 
    Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực. Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác phòng chống tham nhũng; đặc biệt chú trọng đề ra các biện pháp cụ thể để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ.
                                                                                               Mai Loan
.