Tỉnh ủy Nghệ An: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ Tư, 03/11/2021, 06:39 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 20/10/2021 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Mục đích của Kế hoạch số 60 nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc thực hiện Chỉ thị số 04 -CT/TW của Ban Bí thư; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại điểm cầu Nghệ An (tháng 4/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại điểm cầu Nghệ An (tháng 4/2021)
    Kế hoạch số 60-KH/TU tập trung vào 13 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:
 
    - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư gắn với phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện, thủ trưởng ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trực tiếp tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04 -CT/TW của Ban Bí thư và kế hoạch này. UBKT Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ nghiệp vụ, cán bộ có chức danh tư pháp và có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 04 -CT/TW và Kế hoạch này.
 
    - Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thường xuyên chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản.
 
    - Thông qua hoạt động thực tiễn các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp với thanh tra, thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế.
 
    - Các cơ quan tiến hành tố tụng, thanh tra, thi hành án dân sự kịp thời phối hợp để áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự.
 
    - Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo: Thanh tra tỉnh và UBND cấp huyện thông qua hoạt động thanh tra KT-XH, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời ban hành quyết định thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát chiếm đoạt theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành chức năng và UBND cấp huyện áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc tẩu tán, chuyển dịch tài sản thông qua chuyển nhượng bất động sản....
 
    - Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản bằng các thỏa thuận, hợp đồng kinh doanh, thương mại mà việc chuyển tiền, tài sản thông qua vai trò của các  ngân hàng thương mại.
 
    - Công an tỉnh đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện khởi tố, điều tra các vụ án về tham nhũng, kinh tế; kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và các biện pháp cần thiết khác ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra vụ án hình sự; phải xem xét việc thu hồi tài sản là biện pháp cần tiến hành song song với việc chứng minh hành vi phạm tội...
 
    - Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, xuyên suốt quá trình điều tra của cơ quan có thẩm quyền điều tra trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh số tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Kiểm sát chặt chẽ côngtác thi hành án dân sự, các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật liên quan đến tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kiên quyết kê biên, cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành.
 
    - Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chuyển giao bản án, tài liệu liên quan đến tài sản bị kê biên, phong tỏa; kịp thời đính chính, giải thích bản án và các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền khi có yêu cầu. Không để xảy ra việc tuyên án không rõ ràng, dẫn đến khó tổ chức thi hành án...
 
    - Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, tổ chức, thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của pháp luật; tích cực xác minh, xử lý tài sản đã kê biên, phong tỏa để đảm bảo thi hành án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong truy tìm, truy thu tài sản.
 
    - Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích việc phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế.
 
    - Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 04 -CT/TW và Kế hoạch này. Tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban khối Nội chính về kết quả, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
 
    - Chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự đảm bảo đủ về số lượng, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, trung thành, liêm chính, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.
Lê Thị Thủy 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.