Bộ Tài chính: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021

Thứ Bảy, 06/11/2021, 05:57 [GMT+7]
    Chín tháng năm 2021, Bộ Tài chính tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN.
 
    Trên cơ sở tình hình thực tiễn, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đơn vị của Bộ Tài chính phối hợp với các cấp ủy đảng trong đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” và đẩy nhanh tiến độ công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra đối với các vụ án tham nhũng về kinh tế.
 
Một cuộc họp trực tuyến của Bộ Tài chính (ảnh N.A)
Một cuộc họp trực tuyến của Bộ Tài chính (ảnh N.A)
    Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-ND/BCSĐ ngày 19/3/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính đến năm 2020.Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; tiếp tục thực hiện Quyết định số 349/QĐ-BTC ngày 08/3/2019 của Bộ Tài chính về Kế hoạch triển khai Luật PCTN năm 2018 theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 02/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng,…
 
    Bộ Tài chính đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập trung vào lĩnh vực nhảy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như: Thuế, Hải quan, công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm, công khai số liệu về nợ công, công tác thanh tra, kiểm tra… trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các hình thức công khai khác theo quy định của Luật PCTN. Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 được thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ngày 26/5/2021, Bộ Tài chính đã nhanh chóng ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 hướng dẫn tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng, kế toán và quyết toán, công khai tài chính quỹ đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường hoàn thiện các quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý mua sắm tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và chống tham nhũng trong hoạt động quản lý tài chính ngân sách và quản lý nội ngành. Trong 9 tháng năm 2021, Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Nghị định, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Theo báo cáo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/10/2014 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về việc thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức, Quyết định số 719/QĐ/BTC ngày 20/4/2015 ban hành quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức Bộ Tài chính. 9 tháng năm 2021, đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 5.166 người (Tổng cục Hải quan 1.631 người; Tổng cục Thuế 2.605 người; Kho bạc nhà nước 930 người…). Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức, đợn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
 
    Chín tháng năm 2021, Bộ Tài chính đã thực hiện 05 cuộc thanh tra hành chính (trong đó, 02 cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang, 03 cuộc thực hiện trong kỳ) gồm 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch đã phê duyệt, 01 thanh tra đột xuất; lưu hành 02 kết luận thanh tra tại 02 đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị xử lý tài chính, nộp ngân sách nhà nước.
 
    Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành tài chính. Kết quả, toàn ngành đã thực hiện 907 cuộc kiểm tra nội bộ, qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 273.637 triệu đồng, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính đối với 115 tổ chức và 430 cá nhân, đã xử lý 545 trường hợp, trong đó đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 428 người, khiển trách 02 người.
 
    Trong quý III/2021, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 07 cuộc thanh tra, hoàn thành thanh tra đối với 11 cuộc thanh tra đã triển khai kỳ trước chuyển sang. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 5.286 triệu đồng tại 15 đơn vị, trong đó kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước hơn 471 triệu đồng; xử lý tài chính khác 4.814 triệu đồng; ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 220 triệu đồng.
 
    Cơ quan Thuế đã thực hiện 44.425 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 567.591 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 30.640 triệu đồng; ban hành 39.917 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.845 triệu đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là 4.564 triệu đồng.
 
    Hệ thống Hải quan đã thực hiện 48 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 43 cuộc trong kế hoạch thanh tra và 05 cuộc đột xuất. Qua thanh tra phát hiện và kiến nghị truy thu là 50.826 triệu đồng; ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 17.964 triệu đồng với số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 58.809 triệu đồng.
 
    Các tổ chức chính trị, cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN. Qua công tác thông tin tuyên truyền, công khai, minh bạch về lĩnh vực tài chính; giải đáp những vướng mắc về cơ chế, chính sách của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thực thi công vụ cũng như phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức.
Duy Anh
.