Kon Tum: Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những tháng cuối năm 2021

Thứ Ba, 23/11/2021, 07:39 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công văn số 3916/UBND-NC về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những tháng cuối năm 2021.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương và nhiệm vụ được giao tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
 
    Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”"; phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (tại Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 09/8/2021)... Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt” và các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tiếp tục Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, gắn với kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đảm bảo triệt để, nghiêm túc, đúng thời hạn quy định. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc các Sở: Tư Pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương chỉ đạo rà soát các nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 1380/UBND-NC ngày 04/5/2021, số 2763/UBND-NC ngày 09/8/2021 để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành trong các tháng cuối năm 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định.
Thăng Quyết
.