Quảng Bình: Chỉ đạo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020

Thứ Sáu, 06/08/2021, 10:38 [GMT+7]
    Ngày 26/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng bình đã ban hành Kế hoạch số 1367/KH-UBND để đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
    Việc ban hành kế hoạch là nhằm thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020. Mục đích đánh giá là nhằm làm rõ những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng; đồng thời nhằm nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Đoàn Giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với Thường trực Huyện ủy Minh Hóa về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 28-CT/TU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (tháng 7/2021)
Đoàn Giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với Thường trực Huyện ủy Minh Hóa về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 28-CT/TU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (tháng 7/2021)
    Nội dung, phạm vi đánh giá được thực hiện theo “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, nội dung đánh giá tập trung vào các vấn đề chính, đó là: Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; công tác phát hiện các hành vi tham nhũng và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng trong thời gian từ ngày 16/12/2019 đến 15/12/2020. 
 
    Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 có thang điểm đánh giá là 100, gồm 4 nội dung. Ở mỗi nội dung đều có các tiêu chí được hướng dẫn đánh giá theo từng thang điểm cụ thể (công tác quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng có thang điểm là 20, kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng có thang điểm là 30 điểm, công tác phát hiện các hành vi tham nhũng có thang điểm là 25 điểm và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng có thang điểm là 25 điểm; phạm vi đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thuộc bao gồm: Hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
    UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 phải đảm bảo chính xác, khách quan theo thang điểm của Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020; mỗi nội dung đánh giá phải có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể kèm theo.
 
    UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả tự đánh giá bằng chấm điểm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 qua Thanh tra tỉnh trước ngày 20/8/2021; giao Thanh tra tỉnh thành lập Tổ công tác tham mưu giúp UBND tỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo Thanh tra Chỉnh phủ theo đúng quy định.
Võ Việt Hùng 
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.