Thái Nguyên: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 07/10/2020, 07:30 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đao, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động rà soát, sửa đổi, ban hành văn bản cụ thể chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai kết quả thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công, đầu tư xây dựng... góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng. Trong kỳ báo cáo, số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được ban hành mới là 589 văn bản; số văn bản đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp là 342 văn bản; tiến hành 435 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; số vụ việc vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được phát hiện và xử lý 06 vụ việc.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
    Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện; đồng thời để công dân giám sát tác phong, đạo đức, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại 234 cơ quan, đơn vị phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện.
 
    Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 2.051 trường hợp; trong quá trình thực hiện còn gặp khó khăn vì chuyển đổi vị trí công tác đối với trường hợp tại các cơ quan, đơn vị chỉ có 01 vị trí phải định kỳ chuyển đổi những vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với các vị trí khác của cơ quan, đơn vị (như vị trí kế toán).
 
    Công tác cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức, thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính quyền điện tử, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Chỉ số cải cách hành chính tỉnh những năm gần đây tiếp tục được cải thiện (năm 2018, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 18/63, năm 2019 xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), trong đó cải cách thủ tục hành chính được xác định là một trong những khâu đột phá, trọng tâm các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp và người dân; tổng số thủ tục hành chính được công bố là 6.217 thủ tục hành chính; trong đó, ban hành mới 3.082 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 647 thủ tục hành chính. 
 
    Chú trọng thanh tra, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; cuộc kiểm tra của cấp ủy về công tác phòng, chống tham nhũng (năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản từ năm 2015-2018). Hằng năm, số người kê khai và số bản kê khai công khai đạt tỷ lệ cao; không phát sinh trường hợp nào phải giải trình hoặc xác minh tài sản, thu nhập, không có người vi phạm bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, không có người bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn minh bạch tài sản, thu nhập. 
 
    Chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý; đã xử lý kỷ luật 01 trường hợp, kiểm điểm, rút kinh nghiệm 03 trường hợp là người đứng đầu, cấp phó khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 
                                                                                       Lê Hiếu
.