Yên Bái: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 06/10/2020, 14:37 [GMT+7]
    Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả và đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020 để triển khai thực hiện. 
 
    Kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân để phòng ngừa tham nhũng; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông định hướng, tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh, kết quả thanh tra, kiểm tra vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng.
 
 Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Trấn Yên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Trấn Yên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ; ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị”; trong đó có việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
    Chỉ đạo thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, ban hành các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, về luân chuyển cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... các quy định về chế độ, chính sách, định mức, tiêu chuẩn, phân cấp trên các lĩnh vực theo hướng cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch để khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tham nhũng. 
 
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng; đưa nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và kế hoạch thanh tra của các cơ quan nhà nước; tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; chú trọng kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm.
                                                                                           Mạnh Hùng
.