Quảng Trị: Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 09/10/2020, 06:54 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các văn bản nhằm cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng; trên cơ sở đó cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan phù hợp với công tác quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật khác theo hướng công khai, minh bạch các hoạt động nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Quảng Trị
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Quảng Trị
    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có các văn bản quan trọng như: Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24/4/2014 về việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình hành động số 26-CTHĐ/TU thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 10- KH/TU ngày 30/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015; Chỉ thị số 08-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng”; Chương trình hành động số 56-CTHĐ/TU ngày 20/4/2017 thực hiện Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phi”; Quy chế đối thoại số 629-QĐ/TU ngày 20/6/2017 giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Công văn 904-CV/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 1635-CV/TU ngày 11/7/2019 về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng…
 
    Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, trong kỳ các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 595 văn bản, trong đó: 385 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; 210 văn bản quy định chế độ định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, đơn vị (ban hành mới 139 văn bản; sửa đổi, bổ sung 71 văn bản), bãi bỏ 68 văn bản. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 5 Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy, Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy ký quy chế phối hợp với 13 cơ quan khối nội chính và cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt việc tham mưu công tác chuyên môn, tuyên truyền và tăng cường công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Thường trực, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Hàng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng. Trong đó cần tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất, tài nguyên; khoáng sản... 
 
    Thực hiện sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan góp ý vào dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; góp ý đối với Chương trình phòng, chống tham nhũng hằng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Nhiều ý kiến góp ý, đề xuất đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, qua đó góp phần làm cho các chủ trương nghị quyết, văn bản pháp luật được thông qua, ban hành ngày càng sát, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao trong quá trình triển khai thực hiện.
                                                                                   Văn Dũng
.