Bình Dương: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 12/09/2020, 06:10 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Dương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các đơn vị luôn đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi đơn vị do mình phụ trách xảy tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Qua kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Tỉnh ủy đã có những ý kiến chỉ đạo, yêu cầu thực hiện đối với các ngành, các cấp trong các hội nghị giao ban nội chính định kỳ của tỉnh hoặc ban hành văn bản yêu cầu triển khai thực hiện kết luận tại các phiên họp.
 
Một cuộc họp của Tỉnh ủy Bình Dương
Một cuộc họp của Tỉnh ủy Bình Dương
    Trong kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành được 84 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có 10 Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai về công tác phòng, chống tham nhũng. Hàng năm đều ban hành nghị quyết và có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, ban hành chỉ thị hàng năm về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Trong đó có các văn bản như: Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 08/11/2013 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 29/07/2014 về tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong một số lĩnh vực, Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 01/08/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 02/06/2016 về việc hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 04/07/2016 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 28/04/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 31/03/2017 công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
    Cùng với đó, ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 28/04/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch số 15-KH/BNCTU ngày 11/03/2019 thi đua chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt xảy ra trên địa bàn", Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 21/03/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
                                                                                Nguyễn Hiên
.