Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 09/09/2020, 16:24 [GMT+7]
      Tháng 8/2020, ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tích cực tham mưu cho cấp ủy tỉnh thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng như: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 427-BC/TU, ngày 12/8/2020 tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2391-CV/TU, ngày 14/8/2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thi hành Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 11-QC/TU, ngày 21/8/2020 phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các ban đảng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng uỷ Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 2391-KH/TU, ngày 26/8/2020 về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch số 259-KH/TU, ngày 03/8/2020 về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo 1593 ban hành Thông báo Kết luận số 07-TB/BCĐ tại Hội nghị ngày 31/7/2020 về việc nghe các cơ quan chức năng báo cáo tiến độ kết quả điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm…; tổng hợp rà soát các vụ án tham nhũng, các vụ án, vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm đưa vào diện Ban Chỉ đạo 1593 theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Tiếp tục tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 8/2020 theo quy định. Thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết. Tháng 8/2020, Ban đã tiếp nhận tổng số 75 đơn thư, trong đó: đơn gửi đến Ban là 10 đơn (tố cáo 05, kiến nghị phản ánh 05); đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến là 65 đơn (khiếu nại 09, tố cáo 15, kiến nghị, phản ánh 41), chuyển cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết 16 đơn. Đã xử lý 75/75 đơn, đạt tỷ lệ 100%.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó, tập trung ban hành: Công văn số 988-CV/BNCTU, ngày 04/8/2020 về việc đề nghị báo cáo một số vấn đề liên quan an ninh, trật tự có yếu tố nước ngoài; ban hành Báo cáo số 421-BC/BNCTU, ngày 28/8/2020 một số vấn đề liên quan an ninh, trật tự có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1018-CV/BNCTU, ngày 14/8/2020 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công văn số 1019-CV/BNCTU, ngày 14/8/2020 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.
 
    Tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Đông Hưng, Kiến Xương trong việc chấp hành quy định của pháp luật về trả lại đơn khởi kiện; giải quyết vụ án tạm đình chỉ; thời hạn giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.
 
    Tiếp tục phối hợp với các ban, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo Quy chế phối hợp.
Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.