Bình Dương: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được quan tâm, chú trọng

Thứ Năm, 10/09/2020, 07:40 [GMT+7]
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Bình Dương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đã được phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức. Tất cả các cán bộ chủ chốt của Tỉnh đã được tham dự tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản, thu nhập. 
 
Lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân, chú trọng tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng
Lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân, chú trọng tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng
    Tỉnh cũng đã triển khai 02 Đề án, Chỉ thị số 10/CT TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1505/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2014 hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tổ chức giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Trường Chính trị Tỉnh đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy các lớp trung cấp chính trị với thời lượng là 30 tiết/khóa. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn thường xuyên định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng. Kết quả trong kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức 7.385 hội nghị lồng ghép tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng với 1.596.379 người tham dự, xây dựng 12 tiểu phẩm phát qua sóng phát thanh và truyền hình và 356.299 cuốn sách. 
 
    Qua thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về pháp luật phòng, chống tham nhũng được nâng lên, thúc đẩy sự chủ động tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; xây dựng văn hóa, thói quen phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, nhất là phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ tham nhũng, lãng phí trong đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình, hiểu rõ những hậu quả, tác hại của tham nhũng, lãng phí đối với xã hội, đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. 
                                                                                 Trịnh Hoàn
 
.