Bắc Giang: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực

Thứ Sáu, 11/09/2020, 06:01 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực và đạt được một số kết quả như sau: 
 
    Trong quản lý tài chính, ngân sách: Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tốt việc thu, chi ngân sách trên địa bàn. HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các quy định về phân cấp quản lý ngân sách, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý và điều hành ngân sách của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quy định chi ngân sách, các định mức kinh tế-kỹ thuật trong quản lý, bảo đảm cho công tác quản lý tài chính ngân sách ngày càng chặt chẽ, nền nếp, minh bạch. Chỉ đạo nghiêm cấm sử dụng ngân sách để mua qùa tặng, thực hiện tiết giảm chi tiêu hành chính, không tổ chức các đoàn nghiên cứu thực tế ở nước ngoài; quản lý chặt chẽ các nguồn tăng thu, sử dụng có hiệu quả dự phòng ngân sách, dành các nguồn lực để tăng chi đầu tư phát triển. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên và tiết kiệm chi theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách ở các đơn vị. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc mua sắm tài sản công tập trung ở một số lĩnh vực. Công tác kiểm tra, thẩm định quyết toán, thanh tra được ngành tài chính thực hiện ngày được chặt chẽ và hiệu quả.
 
Bắc Giang tập trung cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
Bắc Giang tập trung cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
    Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, thống nhất danh mục đầu tư hằng năm; quyết định đúng chủ trương, quy mô đầu tư của từng công trình, dự án; tăng cường kiểm soát, thẩm định, thẩm tra các khâu trong đầu tư xây dựng cơ bản. UBND tỉnh chỉ đạo mở rộng đấu thầu qua mạng. Các chủ đầu tư và nhà thầu phải áp dụng đúng định mức, đơn giá xây dựng cơ bản; làm tốt công tác báo giá vật tư, vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công trên địa bàn. Các công trình thuộc nhóm A, nhóm B phải được thanh tra hoặc kiểm toán trước khi quyết toán dự án. Qua đó, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, nợ đọng trong xây dựng cơ bản giảm mạnh. 
 
    Trong quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản: Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trong các dự án giao đất, cho thuê đất; áp dụng giá đất sát giá thị trường cho từng dự án khi tiến hành đấu giá đất. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo việc rà soát, kiểm kê, thống kê đất đai, phân loại các loại đất, các nguồn tài nguyên, khoáng sản để tiến hành đo đạc, lập bản đồ quy hoạch phục vụ cho công tác quản lý, UBND tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh những yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, nhất là việc giao đất, bán đất trái thẩm quyền, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất, san lấp, hạ độ cao, khai thác khoáng sản không đúng quy định. Đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực đất đai, trong quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản. Tiến hành thu hồi các dự án vi phạm sử dụng đất, tăng cường quản lý đất công, đất công ích, đất lúa, đất rừng.
                                                                                   Lê Hiếu
.