Cần Thơ: Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 07/09/2020, 22:52 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng được Thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện tốt. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng sát với tình hình của địa phương và phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ; kiểm tra, giám sát, quản lý, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Một Hội nghị của Thành ủy Cần Thơ
Một Hội nghị của Thành ủy Cần Thơ
    Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 04 chỉ thị, 12 quy định, 01 nghị quyết, 01 chương trình, 03 kế hoạch, 06 công văn và nhiều văn bản liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng... Ngoài ra, thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng ủy Công an thành phố, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra thành phố, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 44 văn bản; các sở, ban, ngành, quận, huyện ban hành 534 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 44 văn bản liên quan đến công tác triển khai đánh giá phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Qua đó, đã tạo được cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan chức năng, các địa phương nâng cao hiệu quả trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. 
                                                                                   Phan Bá
.