Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 11/09/2020, 14:27 [GMT+7]
    Năm 2020, ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, góp phần quan trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. Theo Kế hoạch kiểm toán năm 2020, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán 164 cuộc kiểm toán (bao gồm 158 cuộc kiểm toán được lập từ đầu năm và bổ sung 06 cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và đề nghị của các đơn vị có liên quan). 
 
    Tính đến 20/8/2020, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 117/164 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 76/117 cuộc kiểm toán (đạt 65% số cuộc đã triển khai), phát hành 84 báo cáo kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước. Dự kiến đến 30/11/2020 Kiểm toán Nhà nước sẽ hoàn thành tất cả các cuộc kiểm toán theo kế hoạch và phát hành 100% báo cáo kiểm toán trước 31/01/2021.
 
Kiểm toán Nhà nước làm việc với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về kết quả công tác năm 2020
Kiểm toán Nhà nước làm việc với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về kết quả công tác năm 2020
    Tổng hợp kết quả kiểm toán đến 20/8/2020, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 21 nghìn tỷ đồng, cung cấp 93 bộ tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.
 
    Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đến 20/8/2020, Kiểm toán Nhà nước ban hành 23/23 kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2019 cho 23 đơn vị trong Ngành; các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 45.383 tỷ đồng, đạt 55,9% (cao hơn 2,5% so với cùng kỳ năm 2019).
 
    Nổi bật trong năm, công tác xây dựng, lấy ý kiến và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 đã được Kiểm toán Nhà nước chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan hữu quan, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến thời điểm này, Chiến lược đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, làm cơ sở pháp lý quan trọng cho quá trình phát triển trong giai đoạn mới của Kiểm toán Nhà nước.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Kiểm toán Nhà nước ưu tiên lựa chọn kiểm toán tại các đơn vị quản lý tài chính tổng hợp ở Trung ương và địa phương để đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư trong cả giai đoạn 2015-2020. Lựa chọn kiểm toán đối với một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm để tổ chức thực hiện trong toàn Ngành nhằm đánh giá toàn diện việc hiện hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.
 
    Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, thanh tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán, nhằm nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
                                                                                     Văn Bắc
.