Sơn La: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 08/09/2020, 06:23 [GMT+7]
    Từ đầu năm 2013 đến nay, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhất là công khai việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; chế độ, chính sách, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.
 
    Các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 491 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đối với 787 phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức đã cơ bản chấp hành nghiêm quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy Nhà nước theo quy định của Bộ Nội vụ và của tỉnh. 
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
    Chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, trong đó ban hành các quy định cụ thể về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 3.166 lượt công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi. Việc chuyển đổi vị trí công tác cơ bản đảm bảo đúng quy trình, cán bộ, công chức nghiêm chỉnh chấp hành quyết định của cơ quan, đơn vị. 
 
    Hằng năm, Ban Thường vụ tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, hoạt động công vụ, công chức; việc cải cách thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hiện đại hóa nền hành chính; thường xuyên đôn đốc các sở, ban, ngành rà soát công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý. Tiếp tục đăng nhập các bộ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính của các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn được công bố, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tại thời điểm báo cáo tổng số thủ tục hành chính của tỉnh là: 1.708 thủ tục; trong đó cấp tỉnh: 1.321 thủ tục; cấp huyện: 280 thủ tục; cấp xã là 107 thủ tục). 
 
    Hàng năm, Tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản”; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Kết quả: tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai là 106 đơn vị, trong đó: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh; các sở, ngành, UBND cấp huyện 32 đơn vị; các ban đảng, các tổ chức xã hội là 15 đơn vị; các Hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước là 33 đơn vị và 24 đơn vị có tổ chức bộ máy được quản lý tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương, kết quả cụ thể như sau: Số lượt người phải kê khai tài sản, thu nhập là 50.229 lượt người; số lượt người đã kê khai tài sản, thu nhập 50.229 lượt người, đạt 100% số người phải kê khai; số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai 50.229 bản. 
                                                                             Thanh Loan
.