Dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương

Thứ Hai, 07/09/2020, 12:20 [GMT+7]
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 30/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng; căn cứ quá trình công tác của cá nhân và xét đề nghị của các vụ, đơn vị, Ban Nội chính Trung ương dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với đồng chí Vũ Quốc Văn, Hàm Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính, sinh ngày 06/10/1960, được nghỉ hưu kể từ ngày 01/11/2020.
 
Đồng chí Vũ Quốc Văn, Hàm Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính
Đồng chí Vũ Quốc Văn, Hàm Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính
    Tính đến thời điểm nghỉ hưu, đồng chí Vũ Quốc Văn có thời gian 14 năm 00 tháng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên.
 
    Theo điểm b khoản 3 Điều 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP: Huân chương Lao động hạng Ba để tặng cho những cá nhân có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm chức vụ phó vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm.
 
    Đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn, đồng chí Vũ Quốc Văn, Hàm Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính đủ điều kiện xét, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
 
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Nội chính Trung ương thông tin nhằm thực hiện quy trình khen thưởng cấp Nhà nước theo đúng quy định
Đặng Phước
.