Kiên Giang: Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 10/09/2020, 06:21 [GMT+7]
    Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành 156 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng. Đã xử lý 11 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Đến nay, đã xử lý dứt điểm 9 vụ, còn lại 2 vụ đang theo dõi, đôn đốc thực hiện.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Thông qua các hội nghị, tập huấn, diễn đàn giao lưu, đối thoại, ký cam kết, phát hành tài liệu, tờ gấp hỏi đáp về chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng… Kết quả đã tổ chức được 24.205 cuộc cho hơn 711.438 lượt người tham dự, phát hành 24.278 tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, duy trì thực hiện chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên báo Kiên Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang; chuyên mục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nắm rõ hơn chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị,Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị,Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng
    Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 26-KH/BTGTU, ngày 30/3/2017 tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; biên soạn tài liệu sinh hoạt bản tin tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền trong nhân dân. Ngành giáo dục tỉnh đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục theo Đề án 137, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014, cụ thể như: các trường trung học phổ thông 2 tiết/tuần; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 4-5 tiết/tuần.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Từ đầu năm 2013 đến nay, có 80.674/80.674 lượt người phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, đạt 100%. Tuy nhiên, qua rà soát việc kê khai tài sản, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 trường hợp và khiển trách 3 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét xử lý kỷ luật 25 tổ chức đảng, 2.246 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, đạo đức lối sống, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Thanh tra các cấp đã thực hiện 873 cuộc, có 19 vụ chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, đến nay đã xét xử xong 07 vụ, đã khởi tố 2 vụ, đình chỉ 5 vụ, đang giám định, điều tra 5 vụ. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải quyết 47/48 tin báo tố giác về tội phạm tham nhũng. Tòa án nhân dân hai cấp đã đưa ra xét xử 50 vụ, 73 bị cáo về tội tham nhũng, với số tiền 122,956 tỷ đồng, đã thu hồi 53,122 tỷ đồng.
 
    Cùng với đó, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, giao trách nhiệm cho bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chịu trách nhiệm trực tiếp với cấp trên và bị xử lý nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng 21 trường hợp; trong đó, xử lý hành chính 19 trường hợp, xử lý hình sự 02 trường hợp.
 
    Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát công tác phòng, chống tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tích cực thực công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng; phối hợp hội đồng nhân dân các cấp giám sát công tác phòng chống tham nhũng; giám sát thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; đôn đốc hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổng hợp thông tin tố cáo tham nhũng từ các hòm thư tố giác tội phạm. Thông qua các hoạt động, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được phát huy, góp phần quan trọng công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
 
    Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được tiến hành ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ các biện pháp, có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi né tránh, dung túng, bao che tham nhũng; đồng thời, đánh giá đúng, bảo vệ những cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu chủ động, tích cực phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.
 
    Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, khai thác có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; thực hiện điều động, điều chuyển và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, kịp thời; chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực “tham nhũng vặt”… Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra nhà nước và công tác điều tra truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp. Chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở tất cả các giai đoạn tố tụng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, ưu tiên tăng cường đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống tham nhũng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan dân cử, báo chí, truyền thông tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Quốc Tuấn
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
.