Hưng Yên: Kiểm tra 4.278 tổ chức đảng và 7.494 đảng viên

Thứ Năm, 10/09/2020, 07:39 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát đạt chất lượng và hiệu quả, có nhiều ưu điểm nổi bật so với nhiệm kỳ trước. Nội dung giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 7.494 đảng viên, giám sát 4.710 đảng viên; cấp ủy các cấp kiểm tra 4.278 tổ chức đảng, giám sát 2.533 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 2.151 đảng viên và 508 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 3.017 đảng viên và 1.920 tổ chức đảng theo chuyên đề. Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, huyện đã thi hành kỷ luật 325 đảng viên. 
 
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020
    Thực hiện Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn… của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy các cấp chủ động thực hiện công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực phụ trách; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Công tác kiểm tra, giám sát giúp các tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; uốn nắn những lệch lạc để các đơn vị được kiểm tra điều chỉnh kịp thời. Qua kiểm tra đã phát hiện, xem xét xử lý các trường hợp vi phạm đến mức phải kỷ luật để giữ vững kỷ cương trong Đảng, góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương.
 
    Trong thời gian tới, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát bằng hình thức phù hợp; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp; thường xuyên quan tâm, sâu sát với hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp, có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm; kịp thời ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra ngay sau đại hội đảng bộ các cấp. 
 
    Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm gắn với những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, vấn đề thiết yếu và bức xúc của cuộc sống người dân như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ… Góp phần nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
                                                                                                  P.V
.