Đưa phong trào "Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng" trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp

Thứ Năm, 10/09/2020, 11:03 [GMT+7]
    Ngày 09/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tới 283 điểm cầu trong cả nước, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư.
 
    Các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư: Thông báo kết luận số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.
 
    Hội nghị nghe các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, truyền đạt toàn diện, sâu sắc, làm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư; đồng thời chỉ rõ hạn chế, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai, để các đơn vị, địa phương làm cơ sở vận dụng.
 
    Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương tiếp tục có giải pháp nâng cao, phát huy tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, với việc mua, đọc, sử dụng và phát hành báo, tạp chí của Đảng.
 
    Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tiễn triển khai các văn bản chỉ đạo, hội nghị đã thảo luận các nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng thông tin trên Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, các cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố; sử dụng và phát huy hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua; chú trọng đổi mới hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị , báo, tạp chí của Đảng; chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua sách, báo, tạp chí của Đảng...
 
    Để khẩn trương triển khai có hiệu quả các nội dung văn bản trên, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, phát hành và các tổ chức đảng ngay sau hội nghị tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản của Ban Bí thư tới các cấp ủy đảng.
 
    Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan tham mưu công tác thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị; xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên; đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp.
 
    Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư; biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.
                                                                              Hồng Hà
.