Nghệ An: Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 29/04/2020, 06:50 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
 
    Từ 01/5/2020, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan thanh tra Nhà nước (Thanh tra tỉnh, thanh tra sở và thanh tra cấp huyện) sẽ được đánh giá, xếp loại (trước ngày 10/11 hàng năm) dựa trên bảng tiêu chí tự chấm điểm, xếp loại thi đua đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
    Thang điểm tối đa cho hệ thống tiêu chí tự chấm là 100 điểm, trong đó có 10 điểm thưởng; điểm số của mỗi tiêu chí căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ. Nguyên tắc điểm tối đa của tiêu chí được tính trong kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất, các nhiệm vụ không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc chưa đúng thì không tính điểm cho tiêu chí và trừ số điểm theo quy định trong tổng số điểm. Cá nhân, tập thể nào không có nhiệm vụ ở mục nào được nhận nguyên điểm nhiệm vụ của mục đó.
 
    Xếp loại hàng năm được chia thành 4 loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt từ 90 điểm trở lên và không tiêu chí nào đạt dưới 85% số điểm tối đa của tiêu chí đó); hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt từ 80 đến dưới 90 điểm và không có tiêu chí nào dưới 80% số điểm tối đa của tiêu chí đó); hoàn thành nhiệm vụ (đạt từ 70 đến dưới 80 điểm và không có tiêu chí nào dưới 70% số điểm tối đa của tiêu chí đó); và không hoàn thành nhiệm vụ (đạt dưới 70 điểm).
 
    Các đối tượng trên căn cứ vào mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao của đơn vị mình trong năm để tự đánh giá, cho điểm và tự xếp loại theo bảng tiêu chí và thang điểm, gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra; trên cơ sở bảng tự đánh giá, xếp loại của các đơn vị và quá trình theo dõi, nghiên cứu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra tổ chức kiểm tra, thẩm định đánh giá, chấm điểm, xếp loại đảm bảo công bằng, kịp thời, chính xác phục vụ công tác xếp loại thi đua của toàn tỉnh. 
                                                                                           Tiến Dũng
.