Trà Vinh: Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 22/04/2020, 11:01 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân được 2.370 cuộc với 74.815 lượt người tham dự; đăng tải nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên hai tờ báo chữ Việt và chữ Khmer; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
    Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội quy, quy chế làm việc…; công khai dân chủ, những việc cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, được giám sát theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch 06 cuộc/06 đơn vị, kết quả chưa phát hiện vi phạm. 
 
Một cuộc họp của Công an tỉnh Trà Vinh
Một cuộc họp của Công an tỉnh Trà Vinh
    Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ định mức, tiêu chuẩn, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí được giao; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để tổ chức thực hiện phù hợp, tiết kiệm trong sử dụng kinh phí ngân sách cấp để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức cuối năm; kiểm tra 02 cuộc về thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.
 
    Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính nhất là đối với người có chức vụ, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra việc triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ công vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 05 người.
 
    Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai các trương, chính sách tại nơi giải quyết và được phổ biến rộng rãi trên Cổng thông điện tử của tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện, bảo đảm quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định; duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan. 
 
    Thực hiện tốt chủ trương đổi mới phương thức thanh toán, hạn chế sử dụng tiền mặt theo tinh thần Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 19.794 người thực hiện trả lương qua tài khoản ATM.
                                                                                          Nguyễn Hiên
.