Lạng Sơn: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thứ Hai, 03/02/2020, 15:56 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và được dư luận đồng tình ủng hộ.
 
    Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; ban hành 03 Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các huyện ủy, thành ủy trong các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác biên phòng, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 
Hội nghị Tổng kết công tác nội chính PCTN và cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác nội chính PCTN và cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2019
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, PCTN đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021''.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong kỳ, đã tham mưu đưa 03 vụ án vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; đưa 06 vụ án, 01 vụ việc vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; đã đôn đốc, xét xử xong 04 vụ án, 01 vụ việc (trong đó có 01 vụ án thuộc diện Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo), qua đó thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 1 tỷ đồng và đã đưa ra khỏi diện theo dõi; phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn”, kết quả đã phát hiện 02 vụ án tham nhũng và 02 hành vi “tham nhũng vặt”; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Hội đàm với Thành ủy thành phố Sùng Tả, Ủy ban Chính pháp thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc về kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và sơ kết 2 năm thực hiện Bản ghi nhớ về “Phối hợp triển khai cơ chế hợp tác xây dựng biên giới bình yên” được ký kết giữa Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Định kỳ, tham mưu thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát về công tác PCTN; hoàn thành 01 cuộc giám sát đối với 01 đơn vị về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 321-KL/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo kế hoạch của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức được 14 Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng cho 5.560 đại biểu, cấp phát trên 3.200 cuốn tài liệu. Các cơ quan thông tin truyền thông duy trì chuyên mục “Thông tin pháp luật” trên báo in, tuyên truyền pháp luật về PCTN.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành 01 cuộc giám sát việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với 02 tổ chức Đảng; hoàn thành việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 đơn vị; tiến hành 02 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 Ban Thường vụ Huyện ủy; đã hoàn thành xong 01/02 cuộc.
 
    Ngành thanh tra đã tổ chức triển khai, kết thúc 278/334 cuộc, qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền trên 17,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 14 tỷ đồng, đã thu hồi gần 10 tỷ đồng; chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra tỉnh thực hiện 15 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, đã kết thúc 12/15 cuộc. Kết quả thanh tra kiến nghị thu hồi trên 6 tỷ đồng và đã thu hồi được trên 2,5 tỷ đồng.  
 
    Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định; các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 3.254 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó có 364 đơn khiếu nại, tố cáo. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp là 144 đơn; đã giải quyết được 134/144 đơn, đạt tỷ lệ 93,1% (tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2018).
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nghiên cứu, xử lý 307/327 đơn, thư từ Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến đạt tỉ lệ 93,9%. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 46 đơn, thư; đã xử lý 44/46 đơn, thư đạt tỉ lệ 95,7%. Quá trình xử lý đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra, làm rõ thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; thành lập Tổ công tác nắm tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị. Kết quả, đã giúp khắc phục, chấn chỉnh, phòng ngừa tham nhũng một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
    Cơ quan có thẩm quyền đã kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật 14 trường hợp; trong đó Kỷ luật Đảng: khiển trách 07, cảnh cáo 03, khai trừ 03, cách chức 01; Kỷ luật hành chính: khiển trách 07, cảnh cáo 01, cách chức 01, hạ bậc lương 01, Buộc thôi việc 02 trường hợp.
 
    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
               Hoàng Thị Hằng
                    (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
.