Bộ Giao thông vận tải: Tiến hành 39 cuộc thanh tra theo kế hoạch

Thứ Hai, 13/01/2020, 15:37 [GMT+7]
    Năm 2019, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành 39 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 03 cuộc thanh tra đột xuất tập trung vào các nội dung: Công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu khác; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra. Đến nay, Thanh tra Bộ đã hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch.
 
    Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và quy định liên quan; yêu cầu xử lý, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 22,5 tỷ đồng và các xử lý kinh tế khác; kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.
 
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra Bộ Giao thông vận tải
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra Bộ Giao thông vận tải
    Cũng trong năm 2019, Thanh tra Bộ tiếp nhận 784 đơn thư các loại (trong đó, 97 đơn khiếu nại, 164 đơn tố cáo, 532 đơn kiến nghị). Qua phân loại, xử lý đã tham mưu xử lý 07 đơn thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 200 đơn; trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 13 đơn; lưu do trùng nắp, nặc danh không rõ địa chỉ, không ký tên 564 đơn.
 
    Nội dung đơn thư tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chế độ chính sách, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Đến nay, Thanh tra Bộ đã tham mưu, tiến hành giải quyết 5 đơn thuộc thẩm quyền (01 đơn khiếu nại và ban hành 3 kết luận xác minh tố cáo) và đang xin ý kiến ban ngành để hoàn chỉnh ban hành 01 kết luận nội dung tố cáo.
 
    Thanh tra Bộ đã triển khai một Đoàn Thanh tra trách nhiệm thực thi pháp luật về phòng chống tham nhũng. Từ kết quả thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền trên 4,23 tỷ đồng. Năm 2019, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiến hành điều tra, xét xử vụ án tiêu cực tham nhũng xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
 
    Năm 2020, lực lượng Thanh tra ngành GTVT tiếp tục tăng cường, tập trung hoạt động thanh tra, đảm bảo hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất được giao; kịp thời rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch thanh tra theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong từng giai đoạn; tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra; xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm; phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời.
    
    Thanh tra Bộ cần chủ động thực hiện kế hoạch thanh tra đã được ban hành, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra. Các kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý cần cụ thể trong phân định trách nhiệm, cũng như chỉ rõ công việc phải thực hiện sau thanh tra của các đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cũng cần làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, đảm bảo quá trình thanh tra thực hiện đúng quy định. 
                                                                                            P.V
.